Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Политика за конфиденциалност

Mobio.bg се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Mobio.bg събира и използва единствено ваши лични данни, които са свързани с работата Ви с Mobio.bg или от които зависи правилното функциониране на Mobio.bg.

Събиране на личните данни

Mobio.bg ще поиска информация, която лично Ви идентифицира (лични данни) и която е нужна за предоставянето на услугата Mobio.bg. Събраните от Moboi.bg лични данни може да включват (но не са ограничени до) име, име на фирма или организация, ЕГН, адрес, email адрес, телефон, номер на банкова сметка.

Mobio.bg събира информация за Вашите посещения, както и за използвания от вас софтуер за работа с Mobio.bg. Тази информация служи за подобряване на сигурността при използването на Mobio.bg и за предотвратяване на използването на Вашия профил в Mobio.bg от трети, неоторизирани лица.


Използване на личните данни

Личните данни, събрани от Mobio.bg се използват единствено за осигуряване на правилното функциониране на системата за микро-разплащания. Mobio.bg се ангажира да не продава, да не дава под наем или да предоставя по какъвто и да е друг начин вашата лична информация на трети лица. Mobio.bg може да се свързва с вас на посочените адрес и email адрес, за да ви уведомява за промяна на условията или начина на работа на системата на Mobio.bg, по въпроси засягащи работата ви с Mobio.bg, за да ви уведомява за планирани профилактики и всички други събития, които се отнасят към работата на Mobio.bg.


Защита на личните данни

Mobio.bg се ангажира да защитава личните ви данни. Mobio.bg използва различни технологии и процедури за защита на вашите лични данни, включително шифроване на връзката чрез използването на SSL протокол за шифриране.


Cookies

Mobio.bg използва "cookies" при вашата работа със системата за микро-разплащания. "Cookie" е малко количество информация, която се пази в регистрите на вашият уеб браузър. "Cookies" не могат да се използват за инсталирането на какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. "Cookies" са достъпни само за Интернет-страницата, която е поискала тяхното създаване.


Промяна на политиката за конфиденциалност

Mobio.bg може да променя политиката си за конфиденциалност, когато възникне необходимост за това. При такава промяна вие ще бъдете уведомени чрез e-mail съобщение или чрез писмо на Вашия пощенски адрес.